e.quikk Technologies

Strawinskylaan 3051, Atrium Building, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands
Tel.: 0031-20 532 24-00
info@equikk.com

Commercieel register
KvK Amsterdam
Registratienummer 83395385

 

Nederlandse versie

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.equikk.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

e.quikk Technologies NV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat e.quikk Technologies NV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. e.quikk Technologies NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen e.quikk Technologies NV en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
e.quikk Technologies NV garandeert niet dat e-mails die aan e.quikk Technologies NV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met e.quikk Technologies NV te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. e.quikk Technologies NV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. e.quikk Technologies NV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van e.quikk Technologies NV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat e.quikk Technologies NV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

 

ENGLISH version

DISCLAIMER
Use of this website (www.equikk.com) is subject to the following terms of use. By using this website, you are deemed to have taken note of and accepted the terms of use.

Use of information
e.quikk Technologies NV endeavours to provide accurate and up-to-date information on this website at all times. Although this information has been compiled with the utmost care, e.quikk Technologies NV does not warrant the completeness, accuracy or timeliness of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot not be regarded as a substitute for legal advice. No rights can be derived from the information. e.quikk Technologies NV accepts no liability for damages resulting from the use of the information or the website nor for the malfunctioning of the website.

Based on the sending and receiving of information through the website or by e-mail, a relationship between e.quikk Technologies NV and the user of the website may arise.

 

E-mail
e.quikk Technologies NV does not guarantee that e-mails sent to e.quikk Technologies NV will be (timely) received or processed, because timely receipt is not possible. received or processed, as timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. Also, the security of e-mail traffic cannot be fully guaranteed due to the security risks involved. By communicating without encryption or password protection by e-mail with e.quikk Technologies NV, you accept this risk.

 

Hyperlinks
This website may contain hyperlinks to websites of third parties. e.quikk Technologies NV has no influence on websites third parties and is not responsible for the availability or content thereof. e.quikk Technologies NV therefore accepts no any liability for damages resulting from the use of third party websites.

 

Intellectual property rights
All publications and expressions of e.quikk Technologies NV are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, no part of these publications and expressions may be reproduced in any way whatsoever, reproduced, copied or otherwise disclosed in any manner whatsoever, without prior written consent of e.quikk Technologies NV has given its prior written consent.