Nederlandse versie

 

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.equikk.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

e.quikk Technologies NV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat e.quikk Technologies NV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. e.quikk Technologies NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen e.quikk Technologies NV en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
e.quikk Technologies NV garandeert niet dat e-mails die aan e.quikk Technologies NV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met e.quikk Technologies NV te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. e.quikk Technologies NV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. e.quikk Technologies NV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van e.quikk Technologies NV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat e.quikk Technologies NV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Extra notitie

e.Quikk Technologies staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen. e.Quikk Technologies, haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op het materiaal op deze website.

Met betrekking tot informatie die niet door e.Quikk Technologies zelf is geproduceerd, is de informatie waarop het materiaal op deze website is gebaseerd, verkregen uit bronnen die e.Quikk Technologies betrouwbaar acht. e.Quikk Technologies staat echter niet in voor de juistheid of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie.
De inhoud van deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. Het is geen onafhankelijke financiële analyse of financieel of beleggingsadvies, maar slechts een informatieve en promotionele publicatie. Op de informatie mag niet worden vertrouwd als een gezaghebbende basis voor een beleggingsbeslissing.

De informatie op deze website en op de aan deze website gekoppelde website(s) vormt met name geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling met betrekking tot een specifiek effect of financieel instrument; noch bevat deze informatie een uitnodiging om specifieke effecten te houden of te verkopen of om een andere juridisch bindende intentieverklaring af te leggen (om te kopen of te verkopen). De informatie geldt niet als een beleggingsaanbeveling of aanbeveling voor een beleggingsstrategie in verband met artikel 3, lid 1, nummers 34 en 35 van Verordening (EU) nr. 596/2014; deze informatie heeft uitsluitend een niet-bindend en informatief karakter. Daarom voldoen zij niet aan alle wettelijke vereisten voor beleggingsaanbevelingen en aanbevelingen voor beleggingsstrategieën en de opstelling daarvan. In het bijzonder houdt de inhoud van deze website geen rekening met de individuele beleggingsdoelstellingen of financiële omstandigheden van de individuele belegger. De waarderingen, schattingen en prognoses die in de inhoud en informatie tot uitdrukking komen, weerspiegelen uitsluitend de subjectieve mening of beoordeling van e.Quikk Technologies, kunnen te allen tijde worden gewijzigd en worden gedaan zonder garantie.
Voor zover deze informatie een verklaring bevat over de prestaties van een financieel instrument of een andere belegging, wordt een dergelijke verklaring uitsluitend ter informatie gegeven.

Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten of gebeurtenissen. Dit geldt in het bijzonder voor verklaringen over de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van de Vennootschap betreffende haar toekomstige financiële prestaties, plannen, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategie en winstgevendheid en de economische omstandigheden waaraan de Vennootschap is blootgesteld. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op actuele ramingen en veronderstellingen die de Vennootschap naar beste weten heeft gemaakt. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn echter onderhevig aan risico’s en onzekerheden omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en gebaseerd zijn op veronderstellingen die zich in de toekomst mogelijk niet zullen voordoen. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in deze publicatie bij te werken of te herzien om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze publicatie weer te geven, tenzij een dergelijke bijwerking of herziening voorkennis betreft die onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
In het verleden behaalde resultaten of simulaties zijn geen indicator of garantie voor toekomstige resultaten. Er zij met name op gewezen dat de waarde van financiële instrumenten zowel kan dalen als stijgen. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Beleggingen met een hoger potentieel rendement zijn in principe ook onderhevig aan een groter verliesrisico. In principe kan een verlies van het geïnvesteerde kapitaal niet worden uitgesloten. Voor zover op deze website uitspraken worden gedaan over prijzen, rentetarieven of andere indicaties, hebben deze uitsluitend betrekking op het tijdstip van de totstandkoming van de website en bevatten deze geen uitspraken over toekomstige ontwikkelingen, in het bijzonder niet ten aanzien van toekomstige winsten of verliezen. e.Quikk Technologies is evenmin aansprakelijk voor schade die de gebruiker van deze website direct of indirect lijdt als gevolg van een beleggingsbeslissing die hij op basis van de inhoud van deze website heeft genomen.

RISICOMELDING:
In principe kan een verlies van het geïnvesteerde kapitaal niet worden uitgesloten.

De hier verstrekte informatie dient uitsluitend ter informatie en ter ondersteuning van uw onafhankelijke beleggingsbeslissing. Het vormt geen aanbeveling om een financieel instrument te kopen, te houden of te verkopen en brengt geen individuele advies- of informatierelatie tot stand.
De informatie dient evenmin als juridisch, fiscaal of ander advies. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, moet u zich zorgvuldig informeren over de mogelijkheden en risico’s van de belegging. Dit kan niet alleen betrekking hebben op de financiële, maar ook op de fiscale en juridische aspecten.

 

—————–

ENGLISH version

DISCLAIMER
Use of this website (www.equikk.com) is subject to the following terms of use. By using this website, you are deemed to have taken note of and accepted the terms of use.

Use of information
e.quikk Technologies NV endeavours to provide accurate and up-to-date information on this website at all times. Although this information has been compiled with the utmost care, e.quikk Technologies NV does not warrant the completeness, accuracy or timeliness of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot not be regarded as a substitute for legal advice. No rights can be derived from the information. e.quikk Technologies NV accepts no liability for damages resulting from the use of the information or the website nor for the malfunctioning of the website.

Based on the sending and receiving of information through the website or by e-mail, a relationship between e.quikk Technologies NV and the user of the website may arise.

 

E-mail
e.quikk Technologies NV does not guarantee that e-mails sent to e.quikk Technologies NV will be (timely) received or processed, because timely receipt is not possible. received or processed, as timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. Also, the security of e-mail traffic cannot be fully guaranteed due to the security risks involved. By communicating without encryption or password protection by e-mail with e.quikk Technologies NV, you accept this risk.

 

Hyperlinks
This website may contain hyperlinks to websites of third parties. e.quikk Technologies NV has no influence on websites third parties and is not responsible for the availability or content thereof. e.quikk Technologies NV therefore accepts no any liability for damages resulting from the use of third party websites.

 

Intellectual property rights
All publications and expressions of e.quikk Technologies NV are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, no part of these publications and expressions may be reproduced in any way whatsoever, reproduced, copied or otherwise disclosed in any manner whatsoever, without prior written consent of e.quikk Technologies NV has given its prior written consent.

 

Additional Disclaimer

e.Quikk Technologies does not warrant the accuracy or completeness of the information contained or referred to on this website. e.Quikk Technologies, its directors, officers, employees and agents exclude, to the fullest extent permitted by law, all liability for any loss or damage arising from the use of or reliance on the material contained on this website.

In respect of information not produced by e.Quikk Technologies itself, the information on which the material contained in this website is based has been obtained from sources which e.Quikk Technologies believes to be reliable. e.Quikk Technologies is not, however, responsible for the accuracy or completeness of the information provided to it.
The contents of this website are for general information purposes only. It does not constitute an independent financial analysis or financial or investment advice, but merely an informational and promotional publication. The information should not be relied upon as an authoritative basis for an investment decision.

In particular, the information on this website and on the website(s) linked to this website does not constitute investment advice or an investment recommendation with regard to a specific security or financial instrument; nor does it contain an invitation to hold or sell specific securities or to make any other legally binding declaration of intent (to buy or sell). The information does not qualify as an investment recommendation or investment strategy recommendation in connection with Art. 3 (1) numbers 34 and 35 of Regulation (EU) No 596/2014; said information is of a non-binding and informative nature only. Therefore, they do not fulfil all legal requirements for investment recommendations and investment strategy recommendations and their preparation. In particular, the contents of this website do not take into account the individual investment objectives or financial circumstances of the individual investor. The valuations, estimates and forecasts reflected in the content and information reflect the subjective opinion or assessment of e.Quikk Technologies only, may be subject to change at any time and are made without guarantee.
To the extent that this information contains a representation as to the performance of any financial instrument or other investment, such representation is made for informational purposes only.

This website may contain forward-looking statements. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical facts or events. This applies in particular to statements about the Company’s intentions, beliefs or current expectations regarding its future financial performance, plans, liquidity, prospects, growth, strategy and profitability and the economic conditions to which the Company is exposed. The forward-looking statements are based on current estimates and assumptions made by the Company to the best of its knowledge. However, such forward-looking statements are subject to risks and uncertainties because they relate to future events and are based on assumptions that may not occur in the future. The Company assumes no liability of any kind for forward-looking statements. The Company undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements contained in this publication to reflect events or circumstances after the date of this publication, unless such update or revision constitutes inside information subject to disclosure requirements.

IMPORTANT INFORMATION:
Past performance or simulation is neither an indicator nor a guarantee of future performance. Please note in particular that the value of financial instruments can go down as well as up. You may not get back the amount originally invested. In principle, investments with higher potential returns are also subject to greater risk of loss. In principle, a loss of the capital invested cannot be ruled out. Any statements made on this website about prices, interest rates or other indications refer exclusively to the time of the creation of the website and do not contain any statement about the future. Quikk Technologies shall not be liable for any loss suffered directly or indirectly by the user of this website as a result of an investment decision made on the basis of the content of this website.

RISK NOTICE:
In principle, a loss of the capital invested cannot be ruled out.

The information provided here is for your information only and to support your independent investment decision. It does not constitute a recommendation to buy, hold or sell a financial instrument and does not establish an individual advisory or information relationship.
Nor does the information serve as legal, tax or other advice. Before making any investment decisions, you should carefully inform yourself about the opportunities and risks of the investment. This may concern not only the financial but also the tax and legal aspects.